എക്സിബിഷൻ

2014 AAG

2015 അപെക്സ്

2016 IAA

2017 മിംസ്

2018 ഹോച്ചിമിൻ ഓട്ടോപാർട്ടുകൾ

2019 ദുബായ് ഓട്ടോമേച്ചാനിക്ക

2019 മിംസ്

2019 എക്‌സ്‌പോ പാർട്ടുകൾ

2019 ഷാങ്ഹായ് ഓട്ടോമെചാനിക

ലോകത്തിലെ പുരാതന രാജ്യം