നൂതന ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ

1-1
1-2
1-3
2-1
2-2
2-3
3-1
3-2
1-1
4-1
4-2
4-3